Kick-off

Op 12 mei 2021 werd het officiële startschot gegeven voor het traject NDK Compact te Lummen.

Het verslag van de kick-off leest u hier.

Heeft u vragen, aanbevelingen of wilt u graag deel uitmaken van dit bijzondere traject?

Digitale enquête

Tijdens de zomer van 2021 werden de Lummenaren via een digitale enquête bevraagd over het bijzondere karakter van Lummen, de kwaliteit van het aanbod in het centrum en de impact van de coronacrisis.

Via de gemeente (website, sociale media, digitale nieuwsbrieven) en een mailing van UNIZO naar de lokale leden bereikten we 98 respondenten.

Benieuwd naar de resultaten?  Kijk dan zeker hier.

Vanaf eind oktober 2021 gaat het traject NdK Compact Lummen verder met 3 participatieve sessies.

Stakeholderssessie

We verwelkomen een tiental enthousiaste Lummenaren voor de eerste participatieve workshop in het kader van het traject Naar de Kern Compact Lummen.

Het deelnemersveld bestaat uit uiteenlopende profielen, voornamelijk verantwoordelijken van adviesraden zoals de economie-, cultuur-, toerisme-, en seniorenraad.

Het verslag leest u hier.

Focusgroep jongeren

Op vrijdagavond 26/11 organiseren we een sessie met enkele geëngageerde jongeren uit Lummen. Gezien de stijgende coronacijfers opteren we voor een digitale workshop via Zoom. We kijken hoe jongeren het eigen karakter van Lummen ervaren en waarmee zij zich in de gemeente verbinden. Daarnaast gaan we op zoek naar hun toekomstbeeld van het centrum.  Het verslag leest u hier.

Focusgroep ondernemers

Op vrijdagavond 30 november 2021 organiseren we een digitale workshop met een vertegenwoordiging van handelaars en ondernemers uit Lummen.

Adjunct Algemeen Directeur Bernard Zwijzen vertegenwoordigt de gemeente. Ook schepen Rita Moors sluit even aan.  Het verslag leest u hier.

Designsprint

Op 16 mei 2022 organiseren we een afsluitende designsprint van een volledige dag samen met mensen van de gemeente, UNIZO Limburg, ondernemers en experten. In het geval van Lummen hebben we ons bijkomend omringd met retail- en horeca-experten omdat de designsprint zich heeft gefocust op de kern, het gemeenteplein en de straten daarrond.
De bevindingen en aanbevelingen worden opgenomen in het kernkompas.

Voorstelling kernkompas

Op 18 november 2022 wordt het kernkompas overhandigd aan burgemeester Luc Wouters en schepen van lokale economie Rita Moors. Daarmee wordt het traject 'Naar de Kern Compact' in Lummen afgerond.
Via dit traject bracht de provincie Limburg met de steun van UNIZO en ABM professionele (retail)experten, lokale handel & horeca en andere stakeholders van Lummen samen rond de tafel. Samen zijn we op zoek gegaan naar het DNA van Lummen, naar de unieke identiteit waarin elke Lummenaar zich herkent. Dat DNA wordt vertaald in een scherpe focus die de basis is voor duidelijke keuzes en initiatieven die het centrum van Lummen op een duurzame manier versterken.

Het DNA van Lummen laat zich het best samenvatten onder de noemer ‘Lummen van binnenuit verbinden’.

Het kernkompas vormt het eindrapport waarin een aantal nieuwe ontwikkelingspistes en -kansen voor het handelscentrum worden beschreven om te anticiperen op de gekende uitdagingen zoals toenemende leegstand, winkelbeleving, e-commerce, ... De focus voor Lummen ligt hierbij op het Gemeenteplein en de straten daarrond.

1.1: Uitgangspunt

Het zijn uitdagende tijden voor een centrumkern.  

Digitalisering en globalisering stellen de traditionele functies van het centrum op de proef., maar dat brengt ook kansen met zich mee. Zo is er bijvoorbeeld steeds meer vraag naar authenticiteit en kwaliteit, persoonlijk contact en duurzaamheid. Denk aan trends als sharing en co-creatie. Om de handelskern nieuw zuurstof te geven, gaan we op zoek naar het bijzondere, de unieke troef of het ‘DNA’ van elke stad of gemeente. Dat DNA is de richting, het fundament waarop zich een innovatief, duurzaam en verbindend ondernemerschap kan ontwikkelen. Het DNA moet daarom meer zichtbaar worden en gaan ‘leven’ voor handelaars, bewoners en bezoekers.
Voor een fusiegemeente als Lummen kan het uitdragen van het DNA als fundament een flinke meerwaarde betekenen, zowel in éénmaking als in ondersteuning van de grote diversiteit die de gemeente maakt tot wat ze is.

In een KERNKOMPAS geven we de aanzetten om op die manier de handelskern te versterken.

1.2: Traject

Naar de Kern Lummen volgt de methodiek van NDK Compact en doorloopt verschillende stappen:

Stap 1: Onderzoek

We gaan traditioneel van start met een kick-off in de gemeente.  Het projectteam stelt het traject voor, de voorbereidingen van het projectteam worden afgetoetst met de verwachtingen van de gemeente, we verzamelen informatie uit de verschillende beleidsdomeinen van de gemeente en polsen naar plannen die in de pijplijn liggen.  Daarnaast doen we een eerste bevraging naar het unieke DNA van de gemeente.  Hierna start het projectteam met de voorbereiding van een digitale bevraging onder de inwoners.

Stap 2: Participeren

De eerste stap in het participatieve proces is een digitale enquête. Het doel van de enquête is enerzijds een kwantitatieve bevraging van de inwoners, betrokkenen en handelaars over de identiteit van de Lummenaar en de unieke uitstraling/troeven van de gemeente.  Anderzijds wordt gepeild naar het gewenste aanbod en toekomstbeeld voor het centrum van Lummen.

Via een stakeholdersessie (mix van verschillende stakeholders) en 2 focusgroepen (specifieke stakeholdersgroep) werken we kwalitatief in groepen van +/- 20 personen waarbij we de resultaten uit de enquête aftoetsen en dieper inzoomen op de bouwstenen die het unieke DNA van de gemeente vormen.

Stap 3: Verwerken

Het projectteam bepaalt de bouwstenen aan de hand van de input uit het participatieve proces, trends, maatschappelijke ontwikkelingen en het onderscheidend karakter ten opzichte van de omliggende gemeenten. “De bouwstenen zijn wat de gemeente écht uniek maakt.  Zij zijn de basis voor de DNA bepaling.”

Stap 4: DNA bepalen

Op basis van de vastgelegde bouwstenen stellen we een DNA-concept voor, alsook het potentieel van dit DNA. Het DNA van de gemeente wordt definitief afgetoetst, vastgelegd en vertaald in een visueel concept.

Stap 5: Ontwerpfase

In de ontwerpfase gaan we aan de hand van de techniek van een designsprint samen met mensen van de gemeente (zowel beleid als beleidsmedewerkers), ondernemers en experten brainstormen om het DNA concreet tot leven kunnen brengen in de gemeente op vlak van invulling leegstaande panden, openbaar domein, sfeer, evenementen, toerisme, communicatie, verbinding met de natuur, …
De bevindingen en mogelijke acties worden opgenomen in het kernkompas.

Stap 6: Verankeren

De bouwstenen en het DNA worden definitief afgetoetst en de resultaten uit de ontwerpfase worden voorgesteld aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Stap 7: Implementeren

Het traject wordt opgeleverd in een sturend kernkompas met een verslag van het traject, een sterke visietekst en een concreet en haalbaar actieplan voor Lummen. De gemeente kan na overhandiging van het kernkompas gebruik maken van het subsidiereglement van de provincie Limburg voor innovatieve projecten ter versterking van handelskernen.  Hiermee kan de gemeente meteen één of meerdere projecten realiseren die voortvloeien uit het actieplan in het kernkompas.

2: het DNA van Lummen

3: Kernkompas

Het kernkompas werd officieel voorgesteld op 18/11/2022.

Heeft u vragen, aanbevelingen of wilt u zelf graag deelnemen aan dit bijzondere traject?