Kick-off

Op 1 juni 2021 werd het officiële startschot gegeven voor het traject NDK Compact te Lanaken.

Het korte verslag van de kick-off vindt u alvast hier terug.

Digitale enquête

Tijdens de zomer van 2021 werden de Lanakenaren via een digitale enquête bevraagd over het bijzondere karakter van Lanaken, de kwaliteit van het aanbod in het centrum en de impact van de coronacrisis.

Via de gemeente (L-magazine, de website, sociale media, digitale nieuwsbrieven) en een mailing van UNIZO naar de lokale leden bereikten we 216 respondenten.

Benieuwd naar de resultaten?  Kijk dan zeker hier.

Vanaf oktober 2021 gaat het traject NdK Compact Lanaken verder met 3 participatieve sessies.

Op 28 oktober 2021 organiseren we de eerste participatieve sessie met een groep enthousiaste Lanakenaren in de raadzaal van het gemeentehuis.  De gemeente zorgt voor een warme ontvangst met vlaai en koffie.

Doel vandaag is de start van de zoektocht naar het unieke DNA van Lanaken via een brede stakeholdersessie.  Wij kijken met een helikopterzicht naar de hele gemeente.  In een latere fase van het traject komt er een focus op de kern.

Een verslag van deze sessie leest u hier.

Vanaf november 2021 zetten we het traject verder met een focusgroep “jongeren” en een focusgroep “handelaars en pandeigenaars”.

Focusgroep ondernemers

Op woensdagavond 1 december 2021 organiseren we een digitale sessie met vertegenwoordiging van ondernemers/handelaars en de vastgoedsector uit Lanaken.

Ook de dienst economie van de gemeente Lanaken is vertegenwoordigd.

Een verslag van deze sessie leest u hier.

Focusgroep jongeren

Op vrijdag 10 december 2021 verzamelen we in Neerharen met een 12-tal enthousiaste jongeren om het met hen te hebben over de unieke eigenschappen van Lanaken. Hoe kijken zij nu naar hun gemeente en het centrum en hoe zien zij Lanaken over 20 jaar?

Een verslag van deze sessie leest u hier.

Designsprint

Op 27 juni 2022 organiseren we een afsluitende designsprint van een volledige dag samen met het gemeentepersoneel verspreid over de diverse diensten, samen met externe experten, ondernemers uit Lanaken, schepenen en de burgemeester.
In de designsprint hebben we het DNA vertaald naar de verschillende domeinen die belangrijk zijn om een bedrijvige kern te realiseren: AANBOD, AANKLEDING, BELEVING, IDENTITEIT, RANDVOORWAARDEN EN ZICHTBAARHEID.
De bevindingen en aanbevelingen worden opgenomen in het kernkompas.

Voorstelling kernkompas

Op 15 december 2022 wordt het kernkompas door gedeputeerde Tom Vandeput overhandigd aan burgemeester Marino Keulen, schepen Astrid Puts en een vertegenwoordiging van UNIZO Lanaken. Daarmee wordt het traject 'Naar de Kern Compact' in Lanaken afgerond.

Via dit traject bracht de provincie Limburg met de steun van UNIZO en ABM professionele (retail)experten, lokale handel & horeca en andere stakeholders van Lanaken samen rond de tafel. Samen zijn we op zoek gegaan naar het DNA van Lanaken, naar de unieke identiteit waarin elke Lanakenaar zich herkent. Dat DNA wordt vertaald in een scherpe focus die de basis is voor duidelijke keuzes en initiatieven die het centrum van Lanaken op een duurzame manier versterken.
Het DNA van Lanaken laat zich het best samenvatten onder de noemer ‘Grenzeloos Verweven’.
Het kernkompas vormt het eindrapport waarin een aantal nieuwe ontwikkelingspistes en -kansen voor het handelscentrum worden beschreven om te anticiperen op de gekende uitdagingen zoals toenemende leegstand, winkelbeleving, e-commerce,….

1.1: Uitgangspunt

Het zijn uitdagende tijden voor een centrumkern.  

Digitalisering en globalisering stellen de traditionele functies van het centrum op de proef., maar dat brengt ook kansen met zich mee. Zo is er bijvoorbeeld steeds meer vraag naar authenticiteit en kwaliteit, persoonlijk contact en duurzaamheid. Denk aan trends als sharing en co-creatie. Om de handelskern nieuw zuurstof te geven, gaan we op zoek naar het bijzondere, de unieke troef of het ‘DNA’ van elke stad of gemeente. Dat DNA is de richting, het fundament waarop zich een innovatief, duurzaam en verbindend ondernemerschap kan ontwikkelen. Het DNA moet daarom meer zichtbaar worden en gaan ‘leven’ voor handelaars, bewoners en bezoekers.
Voor een snelgroeiende fusiegemeente als Lanaken kan het uitdragen van het DNA als fundament een flinke meerwaarde betekenen, zowel in éénmaking als in ondersteuning van de grote diversiteit die de gemeente maakt tot wat ze is.

In een KERNKOMPAS geven we de aanzetten om op die manier de handelskern te versterken.

1.2: Traject

Naar de Kern Lanaken volgt de methodiek van NDK Compact en doorloopt verschillende stappen:

Stap 1: Onderzoek

We gaan traditioneel van start met een kick-off in de gemeente.  Het projectteam stelt het traject voor, de voorbereidingen van het projectteam worden afgetoetst met de verwachtingen van de gemeente, we verzamelen informatie uit de verschillende beleidsdomeinen van de gemeente en polsen naar plannen die in de pijplijn liggen.  Daarnaast doen we een eerste bevraging naar het unieke DNA van de gemeente.  Hierna start het projectteam met de voorbereiding van een digitale bevraging onder de inwoners.

Stap 2: Participeren

De eerste stap in het participatieve proces is een digitale enquête. Het doel van de enquête is enerzijds een kwantitatieve bevraging van de inwoners, betrokkenen en handelaars over de identiteit van de Lanakenaar en de unieke uitstraling/troeven van de gemeente.  Anderzijds wordt gepeild naar het gewenste aanbod en toekomstbeeld voor het centrum van Lanaken.

Via een stakeholdersessie (mix van verschillende stakeholders) en 2 focusgroepen (specifieke stakeholdersgroep) werken we kwalitatief in groepen van +/- 20 personen waarbij we de resultaten uit de enquête aftoetsen en dieper inzoomen op de bouwstenen die het unieke DNA van de gemeente vormen.

Stap 3: Verwerken

Het projectteam bepaalt de bouwstenen aan de hand van de input uit het participatieve proces, trends, maatschappelijke ontwikkelingen en het onderscheidend karakter ten opzichte van de omliggende gemeenten. “De bouwstenen zijn wat de gemeente écht uniek maakt.  Zij zijn de basis voor de DNA bepaling.”  

Stap 4: DNA bepalen

Op basis van de vastgelegde bouwstenen stellen we een DNA-concept voor, alsook het potentieel van dit DNA. Het DNA van de gemeente wordt definitief afgetoetst, vastgelegd en vertaald in een visueel concept.

Stap 5: Ontwerpfase

In de ontwerpfase gaan we aan de hand van de techniek van een designsprint samen met mensen van de gemeente (zowel beleid als beleidsmedewerkers) ondernemers en experten brainstormen om het DNA concreet tot leven kunnen brengen in de gemeente op vlak van invulling leegstaande panden, openbaar domein, sfeer, evenementen, toerisme, communicatie, verbinding met de natuur,….
De bevindingen en mogelijke acties worden opgenomen in het kernkompas.

Stap 6: Verankeren

De bouwstenen en het DNA worden definitief afgetoetst en de resultaten uit de ontwerpfase worden voorgesteld aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Stap 7: Implementeren

Het traject wordt opgeleverd in een sturend kernkompas met een verslag van het traject, een sterke visietekst en een concreet en haalbaar actieplan voor Lanaken. De gemeente kan na overhandiging van het kernkompas gebruik maken van het subsidiereglement van de provincie Limburg voor innovatieve projecten ter versterking van handelskernen.  Hiermee kan de gemeente meteen één of meerdere projecten realiseren die voortvloeien uit het actieplan in het kernkompas.

2: het DNA van Lanaken

3: Kernkompas

Het kernkompas werd officieel voorgesteld op 15/12/2022.

Heeft u vragen, aanbevelingen of wilt u zelf graag deelnemen aan dit bijzondere traject?