Kick-off

Op 4 mei 2021 werd het officiële startschot gegeven voor het traject NDK Compact te Oudsbergen.

Het korte verslag van de kick-off vindt u alvast hier terug.

Digitale enquête

In de maand juni werden de inwoners van Oudsbergen via een digitale enquête bevraagd over het bijzondere karakter van Oudsbergen en de kwaliteit van het aanbod in de centra van Opglabbeek en Meeuwen.

Via de Infokrant, website, sociale media, digitale nieuwsbrieven en een mailing van UNIZO naar de lokale leden bereikten we 187 respondenten.

Benieuwd naar de resultaten?  Kijk dan zeker hier.

Vanaf oktober 2021 gaat het traject NdK Compact Oudsbergen verder met 3 participatieve sessies.

Stakeholdersessie

We verwelkomen een vijtiental enthousiaste Oudsbergenaren voor de eerste participatieve workshop in het kader van het traject Naar de Kern Compact Oudsbergen. Het deelnemersveld bestaat uit zeer uiteenlopende profielen verspreid over de verschillende kernen. Ook burgemeester Marco Goossens tekent present voor het eerste deel van de sessie.

Een verslag van deze sessie leest u hier.

In november 2021 zetten we het traject verder met een focusgroep “jongeren en senioren” en een focusgroep “handelaars en pandeigenaars”.

Focusgroep ondernemers en pandeigenaars

Op 7 december 2021 zit het projectteam samen met verschillende ondernemers, vertegenwoordiging van UNIZO Oudsbergen en OCO (Ondernemersclub Oudsbergen).

Ook de bevoegde schepenen en enkele medewerkers van de gemeente tekenen present. Gezien de geldende coronamaatregelen wordt de workshop digitaal georganiseerd via Microsoft Teams.

Het verslag van deze boeiende sessie leest u hier.

Focusgroep jongeren

Op 15 februari 2022 zit het projectteam samen met verschillende jongeren uit Oudsbergen.  De meesten zijn actief in de lokale jeugdbeweging en de jeugdraad.

Ook de bevoegde schepenen en deskundige communicatie van de gemeente tekenen present.

We organiseren de workshop digitaal via Microsoft Teams.

Een kort verslag van de workshop vind je hier.

Design sprint

Op 1 juni 2022 organiseren we een afsluitende designsprint van een volledige dag samen met het beleid en medewerkers van de gemeente, UNIZO Limburg, ondernemers en experten. 

In de designsprint hebben we het DNA vertaald naar de verschillende domeinen die belangrijk zijn om een bedrijvige kern te realiseren: aanbod, aankleding, beleving, identiteit, zichtbaarheid en randvoorwaarden.

De bevindingen en aanbevelingen worden opgenomen in het kernkompas.

Voorstelling kernkompas

Op 16 december 2022 overhandigt het projectteam het kernkompas aan burgemeester Marco Goossens, schepen Hanne Schrooten en Barbra Dreesen, voorzitter van UNIZO Oudsbergen.  Hiermee wordt het traject 'Naar de Kern Compact' in Oudsbergen afgerond.

Via dit traject bracht de provincie Limburg met de steun van UNIZO en ABM professionele (retail)experten, lokale handel & horeca en andere stakeholders van Oudsbergen samen rond de tafel. Samen zijn we op zoek gegaan naar het DNA van Oudsbergen, naar de unieke identiteit waarin elke Oudsbergenaar zich herkent.  Dit DNA wordt vertaald in een scherpe focus die de basis is voor duidelijke keuzes en initiatieven die de handelskernen van Oudsbergen op een duurzame manier versterken.

Het DNA van Oudsbergen laat zich het best samenvatten onder de noemer ‘Van Nature Groots” of “Wijds Warm Werelds”.

Het kernkompas vormt het eindrapport waarin een aantal nieuwe ontwikkelingspistes en -kansen voor de handelskernen worden beschreven om te anticiperen op de gekende uitdagingen zoals toenemende leegstand, winkelbeleving, e-commerce,….

1.1: Uitgangspunt

Het zijn uitdagende tijden voor een centrumkern.  

Digitalisering en globalisering stellen de traditionele functies van het centrum op de proef, maar dat brengt ook kansen met zich mee. Zo is er bijvoorbeeld steeds meer vraag naar authenticiteit en kwaliteit, persoonlijk contact en duurzaamheid. Denk aan trends als sharing en co-creatie. Om de handelskern nieuw zuurstof te geven, gaan we op zoek naar het bijzondere, de unieke troef of het ‘DNA’ van elke stad of gemeente. Dat DNA is de richting, het fundament waarop zich een innovatief, duurzaam en verbindend ondernemerschap kan ontwikkelen. Het DNA moet daarom meer zichtbaar worden en gaan ‘leven’ voor handelaars, bewoners en bezoekers.

Voor een snelgroeiende fusiegemeente als Oudsbergen kan het uitdragen van het DNA als fundament een flinke meerwaarde betekenen, zowel in éénmaking als in ondersteuning van de grote diversiteit die de gemeente maakt tot wat ze is.

In een KERNKOMPAS geven we de aanzetten om op die manier de handelskern te versterken.

1.2: Traject

Naar de Kern Oudsbergen volgt de methodiek van NDK Compact en doorloopt verschillende stappen:

Stap 1: Onderzoek

We gaan traditioneel van start met een kick-off in de gemeente.  Het projectteam stelt het traject voor, de voorbereidingen van het projectteam worden afgetoetst met de verwachtingen van de gemeente, we verzamelen informatie uit de verschillende beleidsdomeinen van de gemeente en polsen naar plannen die in de pijplijn liggen.  Daarnaast doen we een eerste bevraging naar het unieke DNA van de gemeente.  Hierna start het projectteam met de voorbereiding van een digitale bevraging onder de inwoners.

Stap 2: Participeren

De eerste stap in het participatieve proces is een digitale enquête. Het doel van de enquête is enerzijds een kwantitatieve bevraging van de inwoners, betrokkenen en handelaars over de identiteit van de Oudsbergenaar en de unieke uitstraling/troeven van de gemeente.  Anderzijds wordt gepeild naar het gewenste aanbod en toekomstbeeld voor de centra van Meeuwen en Opglabbeek.

Via een stakeholdersessie (mix van verschillende stakeholders) en 2 focusgroepen (specifieke stakeholdersgroep) werken we kwalitatief in groepen van +/- 20 personen waarbij we de resultaten uit de enquête aftoetsen en dieper inzoomen op de bouwstenen die het unieke DNA van de gemeente vormen.

Stap 3: Verwerken

Het projectteam bepaalt de bouwstenen aan de hand van de input uit het participatieve proces, trends, maatschappelijke ontwikkelingen en het onderscheidend karakter ten opzichte van de omliggende gemeenten. “De bouwstenen zijn wat de gemeente écht uniek maakt.  Zij zijn de basis voor de DNA bepaling.”

Stap 4: DNA bepalen

Op basis van de vastgelegde bouwstenen stellen we een DNA-concept voor, alsook het potentieel van dit DNA. Het DNA van de gemeente wordt definitief afgetoetst, vastgelegd en vertaald in een visueel concept.

Stap 5: Ontwerpfase

In de ontwerpfase gaan we aan de hand van de techniek van een designsprint samen met mensen van de gemeente (zowel beleid als beleidsmedewerkers) ondernemers en experten brainstormen om het DNA concreet tot leven kunnen brengen in de gemeente op vlak van invulling leegstaande panden, openbaar domein, sfeer, evenementen, toerisme, communicatie, verbinding met de natuur,…. 

De bevindingen en mogelijke acties worden opgenomen in het kernkompas.

Stap 6: Verankeren

De bouwstenen en het DNA worden definitief afgetoetst en de resultaten uit de ontwerpfase worden voorgesteld aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Stap 7: Implementeren

Het traject wordt opgeleverd in een sturend kernkompas met een verslag van het traject, een sterke visietekst en een concreet en haalbaar actieplan voor Oudsbergen. De gemeente kan na overhandiging van het kernkompas gebruik maken van het subsidiereglement van de provincie Limburg voor innovatieve projecten ter versterking van handelskernen.  Hiermee kan de gemeente meteen één of meerdere projecten realiseren die voortvloeien uit het actieplan in het kernkompas.

2: het DNA van Oudsbergen

We bepalen eerst de bouwstenen van het DNA van Oudsbergen. Dit zijn elementen die Oudsbergen uniek maken. Daarna vertalen we het DNA in een generatief concept. Er zijn verschillende mogelijke vertalingen van de bouwstenen maar de bouwstenen vormen wel het basisfundament.

Op deze unieke bouwstenen kun je een sterke identiteit uitbouwen. Of het nu gaat om communicatie, inrichting van de kern, meubilair, aankoop en renovatie van gebouwen of welke keuze dan ook, wil je bouwen aan een unieke identiteit, dan is het zinvol om de bouwstenen als vertrekpunt te hanteren.

Elke stad of gemeente heeft unieke elementen die de basis kunnen vormen voor een unieke identiteit en een unieke uitstraling die de gemeente relevant en onderscheidend maakt voor diverse doelgroepen. Voor Oudsbergen zijn die de bouwstenen die we vanuit de participatieve sessies en de digitale enquête hebben gedefinieerd.

De bouwstenen hebben we vertaald in 2 mogelijke generatieve concepten. De bouwstenen zijn ideaal om als basis te dienen voor een heldere positionering, slogan en logo voor de gemeente, want dat is uiteindelijk wat inwoners fier kan maken en bezoekers kan aantrekken.

De bouwstenen blijven dezelfde, de vertaling in citymarketing dient aantrekkelijk te zijn en de relevantie en het onderscheidend karakter te onderstrepen.

Daarnaast is het belangrijk om deze positionering te vertalen in een 360° marketingplan naar alle diverse doelgroepen.  De doelgroepen in een gemeente zijn de inwoners, potentiële inwoners, bedrijven, ondernemers, gemeentepersoneel, pers, toeristen, etc.

Hoe meer alles één geheel vormt, hoe relevanter en onderscheidender een gemeente kan zijn.

3: Kernkompas

Het kernkompas werd officieel voorgesteld op 16/12/2022.

Heeft u vragen, aanbevelingen of wilt u zelf graag deelnemen aan dit bijzondere traject?